Source Image Credits: Stefan Steinbauer
நான் தவறுகளைச் செய்யவே பிறந்தேன்%E2%80%9A
சரியானவற்றை போலியாக செய்வதற்காக அல்ல

நான் தவறுகளைச் செய்யவே பிறந்தேன்,
சரியானவற்றை போலியாக செய்வதற்காக அல்ல