Source Image Credits: Cody Davis
படைப்பாற்றல் என்பது தவறுகள் செய்ய உங்களை
அனுமதித்துக்கொள்வது. படைப்பு என்பது எந்த
தவறை வைத்துக்கொள்வது என்பதை தெரிந்துகொள்வது

படைப்பாற்றல் என்பது தவறுகள் செய்ய உங்களை
அனுமதித்துக்கொள்வது. படைப்பு என்பது எந்த
தவறை வைத்துக்கொள்வது என்பதை தெரிந்துகொள்வது