உறுதி மிக்க பாறை புயல்காற்றில்
அசைவதில்லை. அது போல் அறிவாளிகள் புகழ்ச்சிக்கும்
இகழ்ச்சிக்கும் மனம் மயங்குவதில்லை

உறுதி மிக்க பாறை புயல்காற்றில்
அசைவதில்லை. அது போல் அறிவாளிகள் புகழ்ச்சிக்கும்
இகழ்ச்சிக்கும் மனம் மயங்குவதில்லை