Source Image Credits: Zoe Ra
மிகச்சரியாக ஒரு விடயத்தை செய்யாமல் இருப்பதைவிட%E2%80%9A குறைகளோடு அதை செய்வது மேல்

மிகச்சரியாக ஒரு விடயத்தை செய்யாமல் இருப்பதைவிட, குறைகளோடு அதை செய்வது மேல்