அதன் சிரமங்களை எதிர்கொள்ள தயாரெனில்
யாராலும் எதுவும் கற்க முடியும்

அதன் சிரமங்களை எதிர்கொள்ள தயாரெனில்
யாராலும் எதுவும் கற்க முடியும்