விடுதலையான இந்தியாவை காண நம்மில்
யார் இருக்கப்போவது என்பது முக்கியம் அல்ல%E2%80%9A
இந்தியா விடுதலை அடைந்தால் போதும்.
அதற்காக நம்மிடம் உள்ள அனைத்தையும் அர்பணிப்போம்.

விடுதலையான இந்தியாவை காண நம்மில்
யார் இருக்கப்போவது என்பது முக்கியம் அல்ல,
இந்தியா விடுதலை அடைந்தால் போதும்.
அதற்காக நம்மிடம் உள்ள அனைத்தையும் அர்பணிப்போம்.