எல்லாம் தெரியும் என்று நினைப்பவர்கள்
உண்மையில் அப்படியிருப்பவர்களுக்கு மிகப்பெரும் தொல்லை

எல்லாம் தெரியும் என்று நினைப்பவர்கள்
உண்மையில் அப்படியிருப்பவர்களுக்கு மிகப்பெரும் தொல்லை