எல்லா குழந்தைகளுக்குமான தேவை
ஒரு சிறிய உதவி மட்டுமே%E2%80%9A
ஒரு சிறிய நம்பிக்கை மற்றும்
அவர்கள் மேல் நம்பிக்கை கொள்ளும் சிலர்

எல்லா குழந்தைகளுக்குமான தேவை
ஒரு சிறிய உதவி மட்டுமே,
ஒரு சிறிய நம்பிக்கை மற்றும்
அவர்கள் மேல் நம்பிக்கை கொள்ளும் சிலர்