Source Image Credits: Vincent van Zalinge
நாம் எதை தொடர்ந்து செய்கிறோமோ%E2%80%9A அதுவாகவே ஆகிறோம்.
எனவே%E2%80%9A திறமை என்பது ஒரு செயல் அல்ல அது ஒரு பழக்கம்

நாம் எதை தொடர்ந்து செய்கிறோமோ, அதுவாகவே ஆகிறோம்.
எனவே, திறமை என்பது ஒரு செயல் அல்ல அது ஒரு பழக்கம்