அதிகம் பயணிக்காத பாதைகளில் செல்லும்
துணிவை வளர்த்தெடுங்கள்%E2%80%9A அதுதான்
உண்மையான தலைமைப் பண்பு

அதிகம் பயணிக்காத பாதைகளில் செல்லும்
துணிவை வளர்த்தெடுங்கள், அதுதான்
உண்மையான தலைமைப் பண்பு