ஆற்று நீர் பெரும் பாறையும் உடைப்பது
அதன் வலிமையால் அல்ல%E2%80%9A விடாமுயற்சியினால்!

ஆற்று நீர் பெரும் பாறையும் உடைப்பது
அதன் வலிமையால் அல்ல, விடாமுயற்சியினால்!