Source Image Credits: David Marcu
எப்போதும் வலிமையானவர்கள் வெற்றியாளர்களாவதில்லை%E2%80%9A
தோல்வியிலும் நம்பிக்கையை இழக்காதவர்களே வெற்றியாளர்கள்

எப்போதும் வலிமையானவர்கள் வெற்றியாளர்களாவதில்லை,
தோல்வியிலும் நம்பிக்கையை இழக்காதவர்களே வெற்றியாளர்கள்