Source Image Credits: Ameen Fahmy
இன்னொரு முறை தொடங்குவதற்கு தயங்காதீர்கள்
அது ஒரு செயலை இன்னும் சிறப்பாக
செய்வதற்கான இன்னொரு வாய்ப்பு!

இன்னொரு முறை தொடங்குவதற்கு தயங்காதீர்கள்
அது ஒரு செயலை இன்னும் சிறப்பாக
செய்வதற்கான இன்னொரு வாய்ப்பு!