Source Image Credits: Philip Swinburn
உழைப்பதற்கு அஞ்சாதவர்களே எதிர்காலத்தில்
வலிமை மிக்க மனிதர்களாகத் திகழ்கிறார்கள்!

உழைப்பதற்கு அஞ்சாதவர்களே எதிர்காலத்தில்
வலிமை மிக்க மனிதர்களாகத் திகழ்கிறார்கள்!