Source Image Credits: Element5 Digital
சில சமயங்களில்%E2%80%9A கண்களுக்கு தெரியாதது இதயத்துக்கு தெரிகிறது.

சில சமயங்களில், கண்களுக்கு தெரியாதது இதயத்துக்கு தெரிகிறது.