Source Image Credits: Srivatsa Sreenivasarao
உங்கள் வாழ்க்கைக்கான திட்டங்களை நீங்கள் வகுக்கவில்லையெனில்%E2%80%9A பிறரது திட்டங்களில் நீங்கள் பயணிக்க வேண்டியிருக்கும்.
உங்களுக்காக பிறரது திட்டங்களில் என்ன திட்டம் இருக்கப் போகின்றது? அதிகமிருக்கப்பாவதில்லை

உங்கள் வாழ்க்கைக்கான திட்டங்களை நீங்கள் வகுக்கவில்லையெனில், பிறரது திட்டங்களில் நீங்கள் பயணிக்க வேண்டியிருக்கும்.
உங்களுக்காக பிறரது திட்டங்களில் என்ன திட்டம் இருக்கப் போகின்றது? அதிகமிருக்கப்பாவதில்லை