Source Image Credits: David Marcu
வேறெந்த தகுதியையும் விட விடாமுயற்சியே வெற்றிக்கு அவசியம்%E2%80%9A
அது அனைத்தையும் வெல்லும்%E2%80%9A
இயற்கையும் அதற்க்கு விதிவிலக்கல்ல

வேறெந்த தகுதியையும் விட விடாமுயற்சியே வெற்றிக்கு அவசியம்,
அது அனைத்தையும் வெல்லும்,
இயற்கையும் அதற்க்கு விதிவிலக்கல்ல