ஒருவரின் பண்புகளை கருத்தில் கொள்ளாது
திறமைகளை மட்டும் அதீதமாக மதிப்பிட்டதை%E2%80%9A
அநேகமாக எனது மிகப்பெரிய தவறென்று
கருதுகிறேன். ஏனென்றால் நல்ல இதயம் என்பது
ஒருவருக்கு மிகவும் அவசியம்.

ஒருவரின் பண்புகளை கருத்தில் கொள்ளாது
திறமைகளை மட்டும் அதீதமாக மதிப்பிட்டதை,
அநேகமாக எனது மிகப்பெரிய தவறென்று
கருதுகிறேன். ஏனென்றால் நல்ல இதயம் என்பது
ஒருவருக்கு மிகவும் அவசியம்.