உங்கள் இலக்குகளை அதிபயங்கர உயரத்தில்
வைத்து தோல்வியடைந்தாலும்%E2%80%9A உங்களின் தோல்வி
மற்றவர்களின் வெற்றியைவிட உயரத்தில் இருக்கும்.

உங்கள் இலக்குகளை அதிபயங்கர உயரத்தில்
வைத்து தோல்வியடைந்தாலும், உங்களின் தோல்வி
மற்றவர்களின் வெற்றியைவிட உயரத்தில் இருக்கும்.