வாழ்வில் தவறே செய்யாத மனிதன்%E2%80%9A
எதையுமே முயற்சிக்காதவனே

வாழ்வில் தவறே செய்யாத மனிதன்,
எதையுமே முயற்சிக்காதவனே