Source Image Credits: nattarin kraiwachirasit
எளிமையாக ஒரு விடயத்தை உங்களால் விளக்க முடியவில்லையெனில்%E2%80%9A அதை நீங்கள் சரியாக கற்கவில்லை என்பதே பொருள்

எளிமையாக ஒரு விடயத்தை உங்களால் விளக்க முடியவில்லையெனில், அதை நீங்கள் சரியாக கற்கவில்லை என்பதே பொருள்