Source Image Credits: Kees Streefkerk
இனம்%E2%80%9A மதம்%E2%80%9A பாரம்பரியப் பெருமை%E2%80%9A தேசியம் ஆகிய அனைத்துமே%E2%80%9A
நமக்கு அறிமுகமே இல்லாத மனிதர்களை வெறுப்பதற்கே கற்றுக்கொடுக்கின்றன

இனம், மதம், பாரம்பரியப் பெருமை, தேசியம் ஆகிய அனைத்துமே,
நமக்கு அறிமுகமே இல்லாத மனிதர்களை வெறுப்பதற்கே கற்றுக்கொடுக்கின்றன