Source Image Credits: Bill Williams
முதலில் அவர்கள் உங்களை நிராகரிப்பார்கள்%E2%80%9A
பின்னர் சிரிப்பார்கள்%E2%80%9A
பின்னர் எதிர்த்து போராடுவார்கள்.
இறுதியில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள்

முதலில் அவர்கள் உங்களை நிராகரிப்பார்கள்,
பின்னர் சிரிப்பார்கள்,
பின்னர் எதிர்த்து போராடுவார்கள்.
இறுதியில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள்