Source Image Credits: Topich
நீங்கள் உங்களால் முடியும் என்று நினைத்தாலும்%E2%80%9A
முடியாதென்று நினைத்தாலும்%E2%80%9A
அது சரியே

நீங்கள் உங்களால் முடியும் என்று நினைத்தாலும்,
முடியாதென்று நினைத்தாலும்,
அது சரியே