நமது வரம்புகளை ஏற்றுக்கொண்டவுடன்%E2%80%9A
நாம் அவற்றை கடந்து செல்கிறோம்.

நமது வரம்புகளை ஏற்றுக்கொண்டவுடன்,
நாம் அவற்றை கடந்து செல்கிறோம்.