Source Image Credits: Chunlea
நம் திறன்களைத் திறப்பதற்கான சாவி
தொடர் முயற்சிதானே  தவிர%E2%80%9A
வலிமையோ அறிவு கூர்மையோ அல்ல

நம் திறன்களைத் திறப்பதற்கான சாவி
தொடர் முயற்சிதானே தவிர,
வலிமையோ அறிவு கூர்மையோ அல்ல