Source Image Credits: Markus Spiske
நீங்கள் சூரியனைப் போலப் பிரகாசிக்க வேண்டுமானால்%E2%80%9A முதலில் சூரியனைப் போல எரிய வேண்டும்

நீங்கள் சூரியனைப் போலப் பிரகாசிக்க வேண்டுமானால், முதலில் சூரியனைப் போல எரிய வேண்டும்