முடியும் என்றால் முயற்சி செய்%E2%80%9A முடியாது என்றால் பயிற்சி செய்

முடியும் என்றால் முயற்சி செய், முடியாது என்றால் பயிற்சி செய்