Source Image Credits: Anton Repponen
ஒவ்வொரு தேசமும் சீனாவிடம் இருந்து கற்றுக்
கொள்ளக்கூடிய ஒரு படிப்பினை%E2%80%9A
கிராம அளவிலான சிறு நிறுவனங்கள்%E2%80%9A
தரமான சுகாதார சேவைகள் மற்றும்
கல்வி வசதிகளை உருவாக்குவது குறித்து
நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

ஒவ்வொரு தேசமும் சீனாவிடம் இருந்து கற்றுக்
கொள்ளக்கூடிய ஒரு படிப்பினை,
கிராம அளவிலான சிறு நிறுவனங்கள்,
தரமான சுகாதார சேவைகள் மற்றும்
கல்வி வசதிகளை உருவாக்குவது குறித்து
நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.