Source Image Credits: Oliver Cole
ஆண்டவன் படைப்பில் அனைவரும் சமம் எனில்%E2%80%9A
முதலாளியும் தொழிலாளியும்%E2%80%9A
பார்ப்பானும் பறையனும் ஏன்?

ஆண்டவன் படைப்பில் அனைவரும் சமம் எனில்,
முதலாளியும் தொழிலாளியும்,
பார்ப்பானும் பறையனும் ஏன்?