கடவுள் இல்லை%E2%80%9A இல்லை%E2%80%9A இல்லவே இல்லை.
கடவுளைக் கற்பித்தவன் முட்டாள்%E2%80%9A
கடவுளைப் பரப்பினவன் அயோக்கியன்%E2%80%9A
வணங்குகிறவன் காட்டுமிராண்டி

கடவுள் இல்லை, இல்லை, இல்லவே இல்லை.
கடவுளைக் கற்பித்தவன் முட்டாள்,
கடவுளைப் பரப்பினவன் அயோக்கியன்,
வணங்குகிறவன் காட்டுமிராண்டி