உங்களால் முடியும் என்ற நம்பிக்கையே பாதி செயலை முடித்ததற்கு சமம்!

உங்களால் முடியும் என்ற நம்பிக்கையே பாதி செயலை முடித்ததற்கு சமம்!