Source Image Credits: Andrew Ly
வலிமை%E2%80%9A கோபம்%E2%80%9A ஆளும் திறம் போன்றவை ஆணுக்கும்%E2%80%9A
சாந்தம்%E2%80%9A அமைதி போன்றவை பெண்ணுக்குமான குணங்கள் என்பது%E2%80%9A
ஆண் பெண்ணை அடக்கியாள பயன்படுமே தவிர
பெண்ணுக்கு ஒருநாளும் பயன்படாது

வலிமை, கோபம், ஆளும் திறம் போன்றவை ஆணுக்கும்,
சாந்தம், அமைதி போன்றவை பெண்ணுக்குமான குணங்கள் என்பது,
ஆண் பெண்ணை அடக்கியாள பயன்படுமே தவிர
பெண்ணுக்கு ஒருநாளும் பயன்படாது