Source Image Credits: Claire Anderson
ஆணைத் தொழுதெழ வேண்டும் என்று பெண்ணுக்கு நிபந்தனையிருந்தால்%E2%80%9A
பெண்ணைத் தொழுதெழ வேன்டும் என்று ஆணுக்கு நிபந்தனை இருக்க வேண்டும்
இதுதான் ஆண்-பெண் சரிசம உரிமை என்பது

ஆணைத் தொழுதெழ வேண்டும் என்று பெண்ணுக்கு நிபந்தனையிருந்தால்,
பெண்ணைத் தொழுதெழ வேன்டும் என்று ஆணுக்கு நிபந்தனை இருக்க வேண்டும்
இதுதான் ஆண்-பெண் சரிசம உரிமை என்பது